Designed and built with care, filled with creative elements

Follow Us

Top
Image Alt

O škole

Dvojjazyčná (bilingvní) výuka

 

Dvojjazyčná (bilingvní) výuka spočívá v tom, že vybrané předměty jsou od 1. třídy vyučovány v anglickém jazyce. Ve třídě se střídají dva učitelé, český a anglický. Hodiny v anglickém jazyce jsou vedeny učitelem anglického jazyka – rodilým mluvčím. Oba učitelé jsou plně kvalifikovaní s aprobací na první stupeň základní školy. V našem systému se žáci učí komunikovat jednak ve svém rodném jazyce a zároveň v anglickém jazyce. Žáci používají jako komunikační prostředek s českým učitelem češtinu a s anglickým učitelem angličtinu. Bilingvní výuka systematicky rozvíjí jazykové schopnosti žáků v mateřském a anglickém jazyce a je vhodná také pro žáky z bilingvního prostředí, jejichž rodným jazykem je angličtina a potřebují rozvíjet své schopnosti v češtině.

 

Principy dvojjazyčné (bilingvní) výuky u nás

 

  • zvýšená dotace výuky anglického jazyka
  • nejazykové předměty vyučované v anglickém jazyce
  • postupně zvyšující se poměr předmětů vyučovaných v anglickém jazyce
  • jazyk jako prostředek osvojování znalostí a dovedností
  • kvalifikovaní učitelé a rodilí mluvčí
  • široká nabídka volnočasových aktivit a mimoškolních činností v anglickém jazyce
  • úzká spolupráce se zavedenou mezinárodní školou
  • mezinárodní kolektiv (žáci tráví přestávky a chodí na kroužky s dětmi mezinárodní školy)