Designed and built with care, filled with creative elements

Follow Us

Top
Image Alt

Zápis

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápisy do 1. ročníku se v letošním školním roce budou konat za osobní účasti zákonných zástupců a dítěte.

Každému zákonnému zástupci dítěte bude po provedení telefonické rezervace automaticky odesláno e-mailem její potvrzení a registrační číslo. Potvrzení budou přicházet na e-mail, který zákonný zástupce dítěte uvedl do rezervačního systému.

Zápis bude probíhat formou ústního pohovoru mezi dítětem a učitelkou z Meridian česko – britské základní školy.

Termíny zápisu: 17. 4. – 28. 4. 2023

Co budete při zápisu potřebovat:

• jeden doklad totožnosti
• rodný list dítěte
• oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
• kopii Rozhodnutí o udělení odkladu u dítěte s odkladem povinné školní docházky z předchozího roku
• přezůvky

V rámci zápisu proběhne rozhovor se zákonným zástupcem, který se prokáže platným občanským průkazem, rozhovor s dítětem a ověření jeho školní připravenosti. Předpokládaná délka zápisu je 30 minut.

Zápis a jeho náležitosti

O přijetí dítěte ke vzdělávání rozhoduje jednatel a ředitel školy na základě kritérií a s ohledem na kapacitu školy.

1. kritérium: Splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného ŠVP 

Z jednotlivých částí může dítě získat maximálně 40 bodů:

 1. Předčtenářská dovednost – 19 bodů
 2. Předmatematická dovednost – 3 body
 3. Předbilingvní dovednost – 15 bodů
 4. Pracovní dovednost – 3 body

!Nezjišťujeme úroveň znalostí, zjišťujeme psychickou, fyzickou a sociální vyzrálost dítěte!

Výsledky zápisu zveřejní ředitel školy pod přiděleným registračním číslem na vstupní vrátnici školy ze strany turniketů a na webových stránkách školy www.skolameridian.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí – ředitel školy vydá správní rozhodnutí, které bude obsahovat výrokovou část, odůvodnění a poučení. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce poštou.

V případě, že ani po uplatnění kritérií nebude ředitel školy moci rozhodnout, využije transparentní losování (s ohledem na platnou legislativu, je to nejobjektivnější a nejspravedlivější způsob).

Jak postupovat

Zápis se týká všech dětí, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku a také dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky ve školním roce 2022/2023.

Zákonný zástupce dítěte musí v době od 17. 4. – 28. 4. 2023 podat ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE (přihláška) k základnímu vzdělávání. Formulář této žádosti je ke stažení na webových stranách školy.

Formulář ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE (přihláška) vyplní zákonný zástupce a bude podepsán oběma zákonnými zástupci a doručí vedení školy některým z těchto způsobů:

1. do datové schránky školy: t2pdd8m

2. e-mailem na adresu: info@skolameridian.cz, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)

3. poštou na adresu školy (Meridian česko-britská základní škola, s.r.o., Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha 8–Kobylisy)

4. osobním podáním na sekretariátu školy na adrese Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha 8–Kobylisy

Po přijetí vyplněného formuláře ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE (přihláška) bude ředitel školy na uvedenou e-mailovou adresu zákonné zástupce informovat o přidělení registračního čísla pro potřeby zveřejnění rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k základnímu vzdělávání.

Dne 3. 5. 2023 (středa) bude na webových stranách školy a u vchodu do budovy školy ze strany turniketů zveřejněn seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání, a to pod přiděleným registračním číslem.

V týdnu od 8. 5. 2023 (pondělí) do 12. 5. 2023 (pátek) vždy v rozmezí od 13:00 – 15:00 hodin se zákonní zástupci osobně dostaví do budovy školy (Meridian česko-britská základní škola, s.r.o., Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha 8–Kobylisy) a přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz k podpisu převzetí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024 a podpisu SMLOUVY O VZDĚLÁVÁNÍ NA MERIDIAN ČESKO-BRITSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na zástupkyni ředitele školy.