Designed and built with care, filled with creative elements

Follow Us

Top
Image Alt

Zápis

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Zápisy do 1. ročníku se v letošním školním roce budou konat za osobní účasti zákonných zástupců a dítěte.

Každému zákonnému zástupci dítěte bude po provedení telefonické rezervace automaticky odesláno e-mailem její potvrzení a registrační číslo. Potvrzení budou přicházet na e-mail, který zákonný zástupce dítěte uvedl do rezervačního systému.

Zápis bude probíhat formou ústního pohovoru mezi dítětem a učitelkou z Meridian česko – britské základní školy.

Termíny zápisu: 8. 4. – 12. 4. 2024

Co budete při zápisu potřebovat:

• jeden doklad totožnosti
• rodný list dítěte
• oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
• kopii Rozhodnutí o udělení odkladu u dítěte s odkladem povinné školní docházky z předchozího roku
• přezůvky

V rámci zápisu proběhne rozhovor se zákonným zástupcem, který se prokáže platným občanským průkazem, rozhovor s dítětem a ověření jeho školní připravenosti. Předpokládaná délka zápisu je 30 minut.

Zápis a jeho náležitosti

O přijetí dítěte ke vzdělávání rozhoduje jednatel a ředitel školy na základě kritérií a s ohledem na kapacitu školy.

1. kritérium:
Splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného ŠVP – minimální počet bodů pro splnění tohoto kritéria je 28 z celkového počtu 40 bodů (tj. 70%).

!Nezjišťujeme úroveň znalostí, zjišťujeme psychickou, fyzickou a sociální vyzrálost dítěte!

Výsledky zápisu zveřejní ředitel školy pod přiděleným registračním číslem na vstupní vrátnici školy ze strany turniketů a na webových stránkách školy www.skolameridian.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí – ředitel školy vydá správní rozhodnutí, které bude obsahovat výrokovou část, odůvodnění a poučení. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce poštou.

V případě, že ani po uplatnění kritérií nebude ředitel školy moci rozhodnout, využije transparentní losování (s ohledem na platnou legislativu, je to nejobjektivnější a nejspravedlivější způsob).

Jak postupovat

Zápis se týká všech dětí, které k 31. 8. 2024 dovrší 6 let věku a také dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky ve školním roce 2023/2024.

Zákonný zástupce dítěte musí v době od 8. 4. – 12. 4. 2024 podat ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE (přihláška) k základnímu vzdělávání. Formulář této žádosti je ke stažení na webových stranách školy.

Formulář ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE (přihláška) vyplní zákonný zástupce a bude podepsán oběma zákonnými zástupci. Doručen bude vedení školy některým z těchto způsobů:

1. do datové schránky školy: t2pdd8m
2. e-mailem na adresu: info@skolameridian.cz, ale pouze
s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
3. poštou na adresu školy (Meridian česko-britská základní škola a gymnázium,
s.r.o., Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha 8–Kobylisy)
4. osobním podáním na sekretariátu školy na adrese Frýdlantská 1350/1, 18200 Praha 8–Kobylisy

Po přijetí vyplněného formuláře ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE (přihláška) bude ředitel školy na uvedenou e-mailovou adresu zákonné zástupce informovat o přidělení registračního čísla pro potřeby zveřejnění rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k základnímu vzdělávání.

Dne 3. 5. 2024 (pátek) bude na webových stránkách školy a u vchodu do budovy školy ze strany turniketů zveřejněn seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání, a to pod přiděleným registračním číslem.

V týdnu od 6. 5. 2024 (pondělí) do 10. 5. 2024 (pátek) vždy v rozmezí od 13:00 – 15:00 hodin se zákonní zástupci osobně dostaví do budovy školy (Meridian česko-britská základní škola, s.r.o., Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha 8 Kobylisy) a přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz k podpisu převzetí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2024/2025 a podpisu SMLOUVY O VZDĚLÁVÁNÍ NA MERIDIAN ČESKO-BRITSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE A GYMNÁZIU.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na zástupkyni ředitele školy.