Designed and built with care, filled with creative elements

Follow Us

Top
Image Alt

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku gymnázia

Základní údaje o škole

 • Název školy: Meridian česko-britská základní škola a gymnázium, s.r.o.
 • Obor vzdělání : 79-41-K/41, Gymnázium – denní studium
 • IZO školy: 181 134 845

Termín a místo konání přijímací zkoušky

 • 9. června 2023 (přesný čas bude uveden v zaslané pozvánce)
 • Meridian česko-britská základní škola a gymnázium, Třeboradická 1110/51, 182 00
  Praha 8

Forma zkoušky a kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku gymnázia pro školní rok 2023/2024 má následující části:

 • Písemný test z českého jazyka a literatury (maximum 20 bodů, nutný limit:
  minimálně 5 bodů)
 • Písemný test z anglického jazyka (maximum 40 bodů, nutný limit: minimálně 20
  bodů)
 • Ověření studijních předpokladů, kompetencí a motivace ke studiu formou ústního
  pohovoru v českém a anglickém jazyce (maximum 40 bodů, nutný limit: minimálně
  20 bodů)

Uchazeč může celkem získat maximálně 100 bodů. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle
celkového počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí uchazečů
následující kritéria:

 1. Počet bodů získaných z ústního pohovoru
 2. Počet bodů získaných z písemného testu z anglického jazyka
 3. Počet bodů získaných z písemného testu z českého jazyka

Podmínkou přijetí ke studiu od 1. září 2023 je úspěšné absolvování základní školy.

Obsah a rozsah učiva

Obsah a rozsah učiva pro přijímací zkoušku z českého jazyka a anglického jazyka je stanoven
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Pro školní rok 2023/2024 je předpokládaný počet přijímaných uchazečů 18.

Informace k vyplnění k přihlášky

 • Přihlášku je třeba doručit nejpozději do 31. května 2023 osobně do kanceláře školy
  (sekretariát Meridian International School & Meridian česko-britského gymnázia,
  Třeboradická 1110/51, paní Michaela Mrázková) nebo poštou (doporučeně).
 • Přihláška musí být podepsána jak uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem.
 • Škola nevyžaduje potvrzení od lékaře.
 • Tiskopisy přihlášek najdete zde.

 

V Praze dne 23. 5. 2023